Koska haluat voida paremmin. 

TOIMINIMI KONSTI & KEINON ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE  

    

 

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sisko Jääskeläinen, T:mi Konsti & Keino

Y-tunnus: 3247336-3 

Hukkaperä 10 C 10, 40400 Jyväskylä 

+358 505331085

sisko.jaaskelainen@konstijakeino.fi

https://konstijakeino.fi


 

2. REKISTERIN NIMI

Toiminimi Konsti & Keinon asiakasrekisteri

 

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Yritys Konsti & Keino tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjoja. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan potilasasiakirjoihin on merkittävä potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyviä tietoja. Toiminimi Konsti & Keinon asiaksrekisterin tarkoitus on palvella hoidon suunnittelua ja toteuttamista sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei ole tarpeellista tallentaa tai referoida yksityiskohtaisesti. Terapiatapaamisissa mahdollisesti prosessin edistämiseksi työstetyt kirjalliset tuotteet (esim. fläpit) ovat asiakkaan omaisuutta ja ne luovutetaan viimeistään asiakassuhteen loppuessa asiakkaalle itselleen. 


 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, alaikäisen asiakkaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, käyntipäivämäärät sekä kunkin käynnin kohdalta asiakkaan hoidon kannalta keskeiset tiedot. Rekisteriin tallennetaan tarvittaessa myös asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot.


 

5. TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

 

 

6. TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilöinä psykologit ovat kuitenkin velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

 

 

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikki asiakkaan hoitoon liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat potilaslain nojalla salassa pidettäviä. Tiedot kerätään ja talletetaan manuaalisesti. Sopimukset, kyselyt, fläpit jne. säilytetään lukon takana olevissa tiloissa lukollisessa kaapissa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta. Fläpit ja muut tapaamisissa yhdessä asiakkaan kanssa tehdyt tuotokset ovat asiakkaan omaisuutta ja ne luovutetaan hänelle viimeistään asiakassuhteen päätyttyä. 


 

8. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

 

9. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.


 

10. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä noudattaa säilytysajoissa aina lainsäädännön asettamia rajoja.


 

11. VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.